REGULAMIN SERWISU


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal www.szukam-trenera.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Pomysłowo Aleksandra Duda oraz goodmedia Andrzej Kordaczuk, zwanymi również „Administratorem”.
  2. Serwis – strona internetowa serwisu jest prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.szukam-trenera.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, otrzymująca dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i poprawnym przejściu procedury rejestracyjnej.
  4. Trener – użytkownik, oferujący swoje usługi z zakresu uprawianej dziedziny sportowej, przedstawionej w Profilu.
  5. Profil – zbiór prawdziwych informacji oraz opinii dotyczących Trenera, umieszczonych w  Serwisie.
  6. Konto – zapis w bazie danych Serwisu, który potwierdza fakt bycia Użytkownikiem, Trenerem oraz potwierdzający możliwości korzystania z określonych usług wynikających z rejestracji w Serwisie.
  7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wymianie informacji za pomocą systemów teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności obu stron, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
  8. Usługi płatne –  usługi, za które Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania dodatkowych postanowień.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2016 będącym datą publikacji w Serwisie.
 4. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, Trenerów.

§2 Zakres i rodzaj usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. możliwość wyszukania Trenera po kryterium dyscypliny, ceny, miejsca wykonywania treningu;
  2. możliwość stworzenia i prezentacji oraz edycji i modyfikacji profilu Użytkownika, Trenera;
  3. udostępnienie informacji kontaktowych Trenerów uprawiających wybrane dyscypliny sportowe;
  4. publikacji opinii o Trenerach;
  5. publikacji bazy wiedzy, artykułów z zakresu sportu;
  6. możliwość udziału w promocjach i konkursach przeprowadzanych poprzez serwis;
  7. możliwość otrzymywania newslettera serwisu.
 2. Dostęp do większości usług Serwisu, w tym rejestracji i publikowania podstawowych informacji o Użytkownikach, Trenerach w zakresie Pakietu Start, jest i pozostanie bezpłatny.
 3. Usługi płatne, w szczególności płatne konto Użytkownika w wersji Pakietu Premium oraz Pakietu Premium +, Użytkownik opłaca z góry zgodnie z cennikiem na określony czas. Dokonując zakupu usługi Użytkownik wyraża zgodę na jej aktywację po weryfikacji informacji oraz zaksięgowaniu kwoty na koncie Administratora. Ewentualna późniejsza rezygnacja z usługi nie rodzi obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dodatkowe funkcjonalności Serwisu lub ich modyfikacji, a jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania użytkowników odpowiednio wcześniej.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet, posiadanie konta e-mail oraz aktualnej przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera.
 2. Każdy użytkownik Internetu może zapoznać się z informacjami i opiniami o Trenerach, w zakresie podstawowym oraz korzystać z wyszukiwarki Trenerów, a także zgłaszać nadużycia.
 3. Zalogowany użytkownik może dodatkowo:
  1. wystawiać opinie o Trenerach;
  2. uzyskać dostęp do informacji dodatkowych o Trenerach;
  3. wziąć udział w promocjach i konkursach organizowanych poprzez serwis;
  4. zapisać lub wypisać się z newslettera serwisu.
 4. Rejestracja Użytkownika następuje po podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej), ustawieniu hasła, a następnie zatwierdzeniu linku aktywującego, wysłanego na podany adres e-mail.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość okresowego ograniczenia działania bądź zawieszenia działań Serwisu za względu na modernizację, przebudowę, rozbudowę i inne niezbędne prace konserwatorskie.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Usługodawca nie jest stroną w ewentualnym konflikcie Użytkownika z Trenerem, ani nie ponosi odpowiedzialności za brak obecności na umówionych zajęciach zarówno klienta, jak i samego Trenera.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem i zasadami korzystania z sieci Internet. Szczególnie zabronione jest naruszenie praw osób trzecich oraz praw Administratora.
 9. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie zamówionej informacji handlowej, wielokrotnej rejestracji jednego Użytkownika, korzystania z nie swojego konta, a także udostępniania hasła do swojego profilu osobom trzecim.
 10. Korzystanie z Serwisu ma wykazywać poszanowanie dla dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i zasad współżycia społecznego.
 11. Użytkownik, Trener akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratora w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z działalnością Administratora, jego ofertą handlową lub na jego zlecenie.
 12. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika.

§4 Dodawanie opinii i informacji o Trenerach

 1. Wszelkie opinie i komentarze są podpisywane imieniem i nazwiskiem lub nickiem wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 2. Informacje oraz opinie o Trenerach muszą dotyczyć wyłączenie aspektu zawodowego.
 3. Informacje oraz opinie muszą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne umieszczenie przez jednego Użytkownika opinii o danych zajęciach, Trenerze.
 5. Niedozwolone jest zamieszczenie treści reklamowych.
 6. Opublikowane przez Użytkownika informacje i opinie:
  1. nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego;
  2. nie mogą nawoływać do nienawiści, szczególnie ze względu na płeć, rasę, narodowość przynależność wyznaniową bądź orientację seksualną;
  3. nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych;
  4. nie mogą promować i zachęcać do działań przestępczych bądź aktów wandalizmu;
  5. nie mogą być fałszywe oraz umyślnie wprowadzać innych Użytkowników w błąd;
  6. nie mogą ujawniać szczegółów dotyczących życia prywatnego Trenera i skupiać się na działalności pozazawodowej;
  7. nie mogą być zamieszczone przez Użytkowników, którzy nigdy nie byli klientami Trenera;
  8. Administrator zastrzega sobie prawo:
   • do usunięcia treści, które nie spełniają warunków przedstawionych w pkt 2 – 6 bez konieczności powiadamiania Użytkownika;
   • do usunięcia treści na wniosek Trenera;
   • do usunięcia wszystkich treści Użytkownika, gdy Usługodawca zdecyduje, że informacja zdecydowanie narusza politykę prowadzonego Serwisu.

§5 Profil Trenera

 1. Utworzenie profilu Trenera wymaga podania podstawowych informacji o nim, takich jak imię, nazwisko, dyscyplina sportowa, którą trenuje, obszar działania, kontakt.
 2. Każdy Trener może posiadać tylko jeden Profil.
 3. Utworzenie Profilu potwierdza całkowity proces rejestracji.
 4. Opłacony zgodnie z cennikiem Profil Trenera uzyskuje status Premium bądź Premium+ na czas oznaczony.
 5. Profil Premium wprowadza dodatkowe funkcje:
  1. możliwość stworzenia galerii zdjęć;
  2. wgląd w statystyki odwiedzin profilu;
  3. oraz inne funkcje rozszerzające możliwości profilu.
 6. Zdjęcie profilowe (avatar) zamieszczone przez Trenera nie powinno wprowadzać Użytkownika w błąd, lecz umożliwić mu rozpoznanie instruktora. Publikacja zdjęcia, jest jednocześnie zgodą na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie. Zabroniona jest publikacja zdjęć innych osób bez ich zgody lub posiadania właściwych praw autorskich i do ich wizerunku. Surowo zabronione jest zamieszczanie fotografii o treściach pornograficznych i łamiących polskie prawo. Zdjęcia w galerii trenera nie muszą przedstawiać Trenera, ale musi on posiadać prawo do ich publikacji.
 7. Fotografie, które nie spełnią wymagań przedstawionych w pkt 6. zostaną usunięte przez Administratora bez konieczności powiadomienia Trenera.
 8. Administrator posiada uprawnienia do odmowy publikacji fotografii oraz treści, jeżeli uzna, że zawarte w niej informacje są nieprawdziwe, a zdjęcie nie spełnia standardów ukazanych w niniejszym Regulaminie.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów z Serwisem

 1. Zawarcie umowy następuje w drodze rejestracji w Serwisie i aktywacji konta.
 2. Aktywacja konta w Serwisie następuje poprzez kliknięcie w link dostarczony na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 3. Rejestrując konto każdy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, zobowiązując się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, Trenerom dostęp do własnych profili, umożliwiając im korektę danych. Usługodawca nie udostępnia informacji osobom trzecim bez zgody, chyba że żądanie wynika ze strony uprawnionego organu.
 5. W przypadku zaistnienia wątpliwości, Usługodawca ma prawo zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających autentyczność Trenera.
 6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za zgodą wyrażoną podczas rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane każdego użytkownika zgodnie z prowadzoną Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Rejestracja w Serwisie, a następnie aktywacja konta oznacza dla Użytkownika, Trenera:
  1. oświadczenie, że podmiot zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie, a w przypadku Trenera i również na ich prezentację w Serwisie;
  3. potwierdzenie autentyczności wprowadzonych danych;
  4. wyrażenie zgodny na otrzymywanie informacji o przerwach technicznych, komunikatach systemowych, działaniach serwisu i wszelkich zmianach w Regulaminie, przesyłanych drogą elektroniczną na przedstawione podczas rejestracji konto poczty elektronicznej.
 8. Umowa jest wiążąca na czas nieoznaczony w bezpłatnym pakiecie dla Użytkowników, Trenerów.
 9. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez konieczności podawania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta Użytkownika, Trenera, jeżeli podmiot prowadzi praktykę niezgodną z prawem, Regulaminem bądź negatywnie wpływa na wizerunek Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji działań Serwisu (usunięcia zgromadzonych danych, zawieszenia bądź całkowitego zaprzestania działalności, przeniesienia praw i innych czynności prawnie dozwolonych). Jednocześnie użytkownikowi nie przysługują prawa do roszczeń z tego tytułu.

§7 Odpowiedzialność Stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tym ich jakość i formę, umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, Trenera.
 2. Użytkownik, Trener ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania wykonane niezgodne z prawem bądź szkody, będące następstwem tych działań w Serwisie. Szczególnie zabronione są naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz podanie nieprawdziwych danych.
 3. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, Trenera. Wszelkie informacje udostępnione w serwisie nie zostały objęte gwarancją jakości w zakresie ich wartości, przydatności, kompletności czy też użyteczności.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania usług świadczonych przez Trenera.
 5. Usługodawca nie zapewnia stuprocentowej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości lub części.

§8 Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z jego ewentualnym wadliwym funkcjonowaniem.
 2. Zakłócenia w działaniu Serwisu, problemy techniczne oraz uwagi mogą być reklamowane przez Użytkownika, Trenera za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@szukam-trenera.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku niemożności dotrzymania terminu, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o przyczynach zaistniałej sytuacji oraz wyznaczenia kolejnego terminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację, jeżeli wynika ona w sposób oczywisty z nieznajomości Regulaminu Serwisu bądź przepisów prawa i nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności dostępu do danych Serwisu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca posiada prawo do przeniesienia części lub całości praw oraz obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią bądź zawarcie umów podwykonawstwa.
 2. Usługodawca posiada prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej zmianie za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik, Trener bierze odpowiedzialność za podanie adresu nieaktualnej poczty elektronicznej do konta bez posiadania dostępu lub należącego do innego podmiotu, jeżeli skutkiem takiego działania jest nieotrzymanie wiadomości opisanej w pkt 2.
 4. Prawem regulującym stosunki między stronami jest prawo polskie.
 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniom Kodeksu Cywilnego.
 6. Organem rozstrzygającym spory wynikającym ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

DYSCYPLINYPOKAŻ DYSCYPLINY CZEKAJĄCE NA TRENERÓW